Ułatwienia dostępu

Skip to main content
Opłaty w naszej placówce

Opłaty w naszej placówce

Za co płacimy w szkole i przedszkolu

Zgodnie z zapisami Konstytucji edukacja w naszym kraju jest bezpłatna. Niektóre przepisy prawa jednak stanowią inaczej. Rodzice muszą płacić za dodatkowe godziny pobytu dziecka w przedszkolu, za posiłki, za duplikaty świadectw i innych dokumentów. Prepisy prawa również dopuszczają gromadzenie środków na kontach organów szkoły jakim jest np: Rada Rodziców. Pomimo tego, że nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna, to dodatkowe opłaty za edukację i tak są rzeczywistością wielu rodziców, którzy często z własnej kieszeni wydają pieniądze na ubezpieczenie, pokrycie kosztów wycieczek klasowych, imprezy klasowe, zakup wyprawe dla dzieci, dodatkowe zajęcia w przedszkolu.

Szkoły od lat zmagają się z gigantycznymi kryzysami.  Obecnie doszła do tego postępująca inflacja i ogólna drożyzna, która dotknęła także polskie szkoły. Czy płatna nauka rozwiązałaby część problemów? Być może. Nasuwa się jednak kolejne pytanie, czy samorządy byłyby w stanie obejść Konstytucję, która jasno mówi, że nauka w szkołach publicznych jest obowiązkowa, ale także bezpłatna? 

Szkoła nie ma prawa pobierać od rodziców żadnych dodatkowych opłat.  Z założenia szkolnictwo w placówkach publicznych jest darmowe, a szkoła nie powinna generować żadnych kosztów.

 • Opłaty za obiad w szkole

  Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Głubczyc z września 2022 roku opłaty za obiady w szkołach w roku szkolnym 2022/2023 wynoszą :

  5 zł

  za obiad

  Cena obejmuje dwudaniowy obiad z napojem i pokrywa wyłącznie tzw. wsad do kotła.

 • Opłaty za wyżywienie w przedszkolu

  Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Głubczyc z września 2022 roku opłaty za wyrzywienie w przedszkolu w roku szkolnym 2022/2023 wynosi :

  5 zł

  za obiad

  2 zł

   za śniadanie

  Razem płacimy 7 zł

  Cena obejmuje zestaw przedszkolaka - śniadanie i dwudaniowy obiad z napojem. Koszty pokrywają wyłącznie tzw. wsad do kotła.

 • Opłata za dodatkowe godziny w przedszkolu

  Do kompetencji rady gminy należy ustalenie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego wychowania, kształcenia i opieki w dowolnej wysokości nie przekraczającej kwoty maksymalnej, tj. 1 zł.

  W naszym przedszkolu opłat za każdą rozpoczęta godzinę ponad 5-godziny pobyt w placówce (liczony po godz. 13:00) wynosi:

  1 zł

  za godzinę dodatkową.

  Opłatę dokonuje się za pomocą systemu Loca - podobnie jak za posiłki deklarując długość pobytu danego dnia. Rozlicza czas pobytu dziecka aplikacja LiveKid.

 • Opłata za duplikat świadectwa

  Zgodnie z § 29 pkt.3 Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1700) :

  Za wydanie duplikatu świadectwa (…) pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu.

  Zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej  (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635) opłata za duplikat świadectwa wynosi

  26 zł.

  Opłatę uiszcza się na konto Gminy Głubczyce (konto podaje szkoła)

 • Opłata za duplikat legitymacji

  Zgodnie z § 29 pkt.3 Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1700) :

  Za wydanie duplikatu ślegitymacji (…) pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu.

  Zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej  (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635) opłata za duplikat legitymacji wynosi

  9 zł. za legitymację papierową

  30 zł za e-ligitymację

  Opłatę uiszcza się w sekretariacie szkoły

 • Opłata za duplikat karty rowerowej

  godnie z § 29 pkt.3 Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1700) :

  Za wydanie duplikatu śkarty rowerowej (…) pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu.

  Zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej  (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635) opłata za duplikat karty rowerowej wynosi

  9 zł.

   

 • Rada Rodziców

  Rada Rodziców w przedszkolu i szkole na zgromadzeniu ogólny uchwalają dobrowolną składkę na rzecz Rady Rodziców. Gromadzone w ten sposób środki przeznaczane są wyłącznie na pokrycie nagród, imprez, przejazdów i innych kosztów związanych bezpośrednio z uczniem.

   Rada Rodziców w przedszkolu ustaliła:

  składka roczna na dziecko:

  270 zł  (w I okresie 140 zł -  II okresie 130 zł)

  Rada Rodziców w szkole ustaliła:

  składka na każde dziecko wynosi

  25 zł na rok

 • Inne zobowiązania finansowe

  Zgodnie ze statutem szkoły rodzice pokrywają straty wyżądzone przez ich dziecko w wyniku umyślnego zniszczenia, kradzierzy lub innego uszkodzenia mienia szkolnego lub przedszkolnego. Koszty te muszą pokryś naprawę lub zakup nowego urządzenia, pomocy lu wyposarzenia szkoły zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.

To tutaj uczą się najlepsze talenty