Ułatwienia dostępu

Skip to main content
Nasze przedszkole

OFERTA EDUKACYJNA

"Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi, ale niewielu z nich pamięta o tym."

CO DAJE DZIECKU POBYT W PRZEDSZKOLU

 • pozwala na nawiązania pierwszych kontaktów społecznych
 • zapewnia warunki do radosnej zabawy indywidualnej i w zespole dziecięcym
 • umożliwia poznawanie świata poprze samodzielne badanie, doświadczaniei eksperymentowanie
 • zapewnia warunki do systematycznego zdobywania nowej wiedzy i umiejętności
 • stymuluje wszechstronny rozwój dziecka, tworzy odpowiednie warunki sprzyjające indywidualnemu rozwojowi fizycznemu i psychicznemu
 • zaspokaja potrzebę jedzenia i picia zgodnie z potrzebami dziecka, uczy zasad zdrowego żywienia
 • rozpoznaje i uwzględnia w podejmowanych działaniach dydaktycznych i wychowawczych tempo rozwoju każdego z wychowanków
 • tworzy optymalne warunki do snu i wypoczynku
 • sprzyja odkrywaniu zdolności twórczych dziecka
 • pomaga w rozwijaniu indywidualnych zainteresowań każdego dziecka

Nasze atuty

 • rodzinna miła atmosfera panująca w przedszkolu,
 • fachowa i kompetentna kadra pedagogiczna,
 • systematyczne i planowe organizowanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych dla dzieci,
 • realizacja programów autorskich takich jak: adaptacja dzieci w Przedszkolu, profilaktyka logopedyczna w przedszkolu, przedszkole dwujęzyczne
 • wykorzystanie nowoczesnych metod i form pracy z dzieckiem
 • wyjazdy na wycieczki,
 • systematyczne wyjazdy do teatru, kina i muzeów,
 • bogata oferta współpracy z rodzicami,
 • dobre wyposażenie w sprzęt zabawki, pomoce dydaktyczne
 • program adaptacyjny ułatwiający spędzanie pierwszych chwil w przedszkolu dziecku i jego rodzicom,
 • fachowo planowane, smacznie przygotowane, urozmaicone posiłki,
 • dieta bogata w owoce, soki i warzywa.

Nasze przedszkole jest czynne 11 miesięcy w roku.
Pracuje codziennie w godzinach 7:30 do 15:30

Organizacja pracy przedszkola

Ramowy plan dnia

7.30 - 9.00 - schodzenie się dzieci do przedszkola, czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne. Konsultacje indywidualne z rodzicami. Zabawy swobodne spontaniczne. Indywidualna praca z dziećmi. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela w tym obowiązkowe zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne.

Dzieci:

 • są aktywne w zakresie organizacji swojego życia;
 • podejmują działalność zabawową;
 • śmiało zgłaszają propozycje działań;
 • usamodzielniają się;
 • rozwijają swoje zainteresowania w kącikach zabaw;
 • doskonalą sprawności manualne podczas zabaw konstrukcyjnych;
 • aktywnie dbają o higienę własną i otoczenia;
 • nabywają i utrwalają nawyki higieniczne.
 • Rozwijają umiejętności samoobsługowe i estetyczne

9.00 - 9.30 - Śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania.

9.30 - 10.30 - Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie programowych zajęć wychowawczo-dydaktycznych. Zabawy dydaktyczne i ruchowe

Dzieci:

 • uczestniczą w przygotowaniach do zabaw i zajęć;
 • pomagają w zagospodarowaniu sali oraz czynnościach porządkowych;
 • wyrównują deficyty rozwojowe i rozwijają zdolności;
 • wykazują naturalną chęć poznania świata wszystkimi zmysłami;
 • odkrywają i kreują rzeczywistość podczas wycieczek, zabaw, działań plastycznych, muzycznych, ruchowych i werbalnych;
 • korzystają z różnych źródeł informacji w celu odnalezienia odpowiedzi na nurtujące pytania;
 • znajdują i stosują różne sposoby rozwiązania zadań;
 • poznają swoje możliwości i wykorzystują je w działaniu;
 • dokonują swobodnego wyboru aktywności;
 • realizują swoje zainteresowania i zaspokajają potrzeby;
 • uczestniczą w zabawach zorganizowanych lub swobodnych;
 • uczą się akceptować sposoby myślenia i działania kolegów oraz tolerować i szanować odmienność zdania i działania innych;

10.30 - 11.50 - spacery, zabawy w ogrodzie, gry terenowe - w zależności od pogody. Zabawy swobodne, spontaniczne w sali, zajęcia językowe, rytmiczne, plastyczne, taneczne i teatralne

Dzieci:

 • są świadome korzyści płynących z pobytu na świeżym powietrzu;
 • samodzielnie i prawidłowo korzystają z szatni i pomieszczeń sanitarnych;
 • aktywnie dbają o własną estetykę i higienę;
 • aktywnie uczestniczą w zabawie i zajęciach edukacyjnych.

12.00 - 12.30 obiad. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy.. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu.

12.30 - 13.00 - leżakowanie. W grupach starszych - indywidualna praca z dziećmi, zajęcia dodatkowe, praca wyrównawcza.

Dzieci:

 • pogłębiają zdobyte wiadomości i umiejętności;
 • doskonalą indywidualne możliwości;
 • wyrównują deficyty rozwojowe;

13.00 - 15.30 zabawy dowolne w sali lub na świeżym powietrzu, zajęcia dydaktyczne i ruchowe, rozchodzenie się dzieci do domów pod opieką osoby dorosłej. Kontakty Indywidualne z rodzicami. Czynności organizacyjne.

Dzieci:

 • nabywają umiejętności organizowania zabaw w grupie;
 • uczą się traktowania swoich potrzeb na równi z potrzebami innych;
 • realizują swoje pomysły samodzielnie lub w małych grupach;
 • dzielą się wrażeniami i przeżyciami z kolegami, nauczycielką i rodzicami;
 • doskonalą pamięć, spostrzegawczość, uwagę i logiczne myślenie podczas gier i zabaw dydaktycznych;
 • bezpiecznie bawią się na sprzęcie terenowym w ogrodzie przedszkolnym.

Edukacja i wychowanie

Podstawa programowa

Przedszkole realizuje treści podstawy programowej zgodnie z ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1)
z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego
dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego
dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej


Program profilaktyczno - wychowawczy

Przedszkole jest częścią zespołu szkolno - przedszkolnego. Posiada wspólny ze szkołą program profilaktyczno - wychowawczy uchwalony przez Radę Rodziców szkoły.

Z treścią programu można zapoznać się tutaj >>>


Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

Przedszkole posiada wysokospecjalistyczną kadrę przygotowaną do pokonywania wielu trudności edukacyjnych dzieci.

Realizujemy:

 • program pomocy logopedycznej - indywidualnej i grupowej
 • zajęcia ze wczesnego wspomagania dziecka;
 • zajęcia gimnastyki korekcyjne wspierające prawidłową postawę dzieci
 • program zajęć wyrównawczych dla dzieci z trudnościami w edukacji domowej.

Zajęcia dodatkowe

Posiadamy bogatą ofertę zajęć dodatkowych. Każde dziecko znajdzie u nas okazję do samorozwoju, wzbogacania swoich zainteresowań, rozwoju swoich talentów.

Oferujemy autorskie i ogólnopolskie programy:

 • przedszkole dwujęzyczne (z językiem angielskim),
 • edukacja teatralno - muzyczna,
 • edukacja ekologiczna i prozdrowatna,
 • zajęcia taneczne,
 • edukacja czytelnicza,
 • zajęcia plastyczne i techniczne,
 • zajęcia informatyczne.

Każdy jest lub był dzieckiem

"Dzieci mają wręcz cudowną moc, aby zmieniać się we wszystko, w co tylko zapragną."