Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Witamu na naszej stronie

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

My Ciebie w tym roku reprezentujemy

Jeżeli potrzebujesz kontaktu z nauczycielem/ dyrekcją, a masz problem z kontaktem, albo chcesz załatwić jakąś sprawę chętni Ci pomożemy

W roku szkolnym 2023/2024

W demokratyczny sposób zostaliśmy przez Was wybrani :

 • Karolina Lipińska - przewodnicząca SU

 • Amelia Orkwiszewska - zastępca przewodniczącej SU

 • Olaf Będkowska - członek prezydium SU

 • Wszyscy przewodniczący samorządów klasowych.

Co powinieneś wiedzieć!

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego

Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:

  • prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
  • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  • prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
  • prawo redagowania i wydawania własnej gazetki szkolnej,
  • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
  • prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu.
Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 2. W Szkole Podstawowej w Lisięcicach działa Samorząd Uczniowski zwany dalej Samorządem.
 3. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 4. Organy Samorządu wybierane są w demokratycznych wyborach, których zasady określa ordynacja wyborcza stanowiąca integralną część regulaminu.
 5. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
 6. Opiekun Samorządu z ramienia Rady Pedagogicznej oraz dyrektor ma prawo veta w każdej podejmowanej przez Samorząd i jego organy decyzji jeżeli:
 7. Są sprzeczne z obowiązującym w szkole prawem ;
 8. Są niezgodne z przyjętymi normami społecznymi;
 9. Nie służy dobru uczniów;
 10. Są przeciwne prawom ucznia;

 CELE I ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.

 1. Samorząd jest przedstawicielem społeczności uczniowskiej. Ma prawo do przedstawiania organom szkoły opinii we wszystkich sprawach dotyczących uczniów.
 2. Samorząd współpracuje z nauczycielami w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników szkoły w nauczaniu i wychowaniu.
 3. Samorząd broni praw uczniów wspierając działalność Rzecznika Praw Ucznia.
 4. Samorząd uczestniczy w życiu szkoły poprzez:
 5. organizowanie działalności pozalekcyjnej uczniów;
 6. współorganizowanie bądź organizowanie uroczystości okolicznościowych, festynów, akcji charytatywnych;
 7. inicjowanie i organizowanie prac na rzecz szkoły i środowiska lokalnego;
 8. organizowanie czasu wolnego uczniów – dyskoteki , imprezy kulturalno – oświatowe;
 9. Samorząd Uczniowski realizuje swoje cele i zadania przez swoje organy.

 III. ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Organami Samorządu są:
 2. Zebranie wszystkich uczniów szkoły;
 3. Prezydium Samorządu Uczniowskiego;
 4. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego;
 5. Sekcja Samorządu uczniowskiego oraz komisje stałe i doraźne;
 6. Zebranie wszystkich uczniów – walne zgromadzenia.

2.1 Prawo do udziału w walnym zgromadzeniu maja wszyscy uczniowie szkoły.

2.2 Walne zebranie uczniów zwoływane jest na wniosek :

 Co najmniej 1/5 uczniów szkoły;

 1. Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego;
 2. Prezydium Samorządu;
 3. Dyrektora szkoły

 

2.3. Walne zebranie powinno być zwołane najpóźniej na 14 dni od daty złożenia prawomocnego wniosku.

2.4 Walne zebranie podejmuje decyzje o formie opinii i wniosków. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów.

2.5 Do kompetencji walnego zebrania należy :

 1. przyjmowanie sprawozdania z działalności Prezydium Samorządu i wyrażania swoich opinii o pracy organów Samorządu;
 2. odwołanie organów Samorządu lub poszczególnych jej członków, jeżeli nie wykonują powierzonych im zadań;
 3. wybór nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu – Rzecznika Praw Ucznia;
 4. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.

3.1. Przewodniczący Samorządu wybierany jest przez Radę Samorządu.

3.2 Do zadań Przewodniczącego Samorządu należy:

 1. Reprezentowanie Samorządu wobec organów szkoły;
 2. Czuwanie nad całokształtem pracy Samorządu i jego organów;
 3. Organizuje współdziałanie Samorządu z samorządami klasowymi i organizacjami działającymi w szkole;
 4. Zwoływanie i przewodniczenie walnemu zebraniu uczniów;
 5. Kieruje pracami Prezydium Samorządu , organizuje jej pracę , zwołuje zebrania nie rzadziej niż raz w miesiącu;
 6. Jest reprezentantem interesów uczniów przed Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i przed dyrektorem szkoły;
 7. Prezydium Samorządu Uczniowskiego.

4.1. Prezydium Samorządu uczniowskiego składa się z przewodniczących samorządów klasowych (z klucza) oraz uczniów angażujących się w działalność samorządową (pochodzących z wyboru przez całą społeczność szkolną)

4.2. Spośród członków Prezydium wybierani są :

 1. przewodniczący
 2. zastępca przewodniczącego;
 3. członkowie;

4.3 Zakres obowiązków funkcyjnych opracowuje przewodniczący w porozumieniu z opiekunem S.U.

4.4. do zadań Prezydium Samorządu należy :

 1. zwoływanie walnego zebrania uczniów;
 2. opracowywanie i przedstawianie społeczności uczniowskiej projektów programów pracy Samorządu;
 3. reprezentowanie potrzeb i woli uczniów wobec organów szkoły;
 4. organizowanie referendum w sprawach ważnych dla uczniów i szkoły;
 5. Sekcje Samorządu są organami przy pomocy których samorząd realizuje statutowe zadania.

5.1. do zadań sekcji należy:

 1. organizowanie działalności , do której została powołana;
 2. współdziałanie z nauczycielami przedmiotów będących w sferze zainteresowania sekcji;

5.2. Pracę sekcji organizuje przewodniczący wybierany za składu osobowego Rady Samorządu;

ZASADY DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

 1. Kadencja organów Samorządu trwa 1 rok . Każdego roku odbywają się wybory Przewodniczącego i Prezydium Samorządu.
 2. Uchwały Rady , opinie , wnioski podejmowane są zwykle większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. Uchwały Prezydium nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły.
 3. Prezydium Samorządu obraduje na zebraniach zwoływanych w miarę potrzeb ale nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 4. Zebrania są protokołowane. W posiedzeniach Prezydium i innych organów Samorządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni goście .
 5. Organy Samorządu zobowiązane są do składania sprawozdań ze swojej działalności na koniec roku szkolnego
 6. Samorząd może uzyskiwać dochody z:
 7. zbiórki surowców wtórnych;
 8. darowizn przekazywanych od sponsorów;
 9. dobrowolnych składek uczniów;
 10. sprzedaży biletów na dyskoteki , loterii fantowej (darowizny);

1.1. Samorząd prowadzi dokumentację finansową oraz zeszyt przychodów i rozchodów.

1.2. Środki pieniężne przechowywane są na koncie bankowym Rady Rodziców bądź w sejfie szkolnym.

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I JEGO ZADANIA

 1. Opiekunem Samorządu jest nauczyciel powołany przez dyrektora na podstawie wyboru uczniów.
 2. Opiekun czuwa nad całokształtem prac Samorządu , doradza i wspomaga inicjatywy uczniowskie.
 3. Opiekun jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji finansowej.
 4. Opiekun pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.
 5. Opiekun jest ogniwem łączącym uczniów i ich przedstawicieli z Radą Pedagogiczną i Rada Rodziców. 

PRAWA I OBOWIĄZKI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Samorząd ma prawo do:

 1. Realizowania własnych pomysłów z korzyścią dla szkoły;
 2. Współdziałania w organizowaniu imprez i wycieczek szkolnych;
 3. Uzyskiwania informacji o bieżącej działalności szkoły;
 4. Posiadania własnych funduszy , które służą finansowaniu jego działalności.; 

Samorząd ma obowiązek:

 1. współdziałania z władzami szkoły w celu zapewnienia uczniom należytych warunków do nauki i pracy;
 2. uczestniczenia w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami i nauczycielami;
 3. wspierania działalności Rzecznika Praw Ucznia

PRZEPISY KOŃCOWE:

Samorząd Uczniowski ma obowiązek dokumentować swoją działalność.

 1. Prowadzi księgę protokołów posiedzeń Prezydium samorządu.
 2. Sporządza sprawozdania z półrocznej i rocznej działalności.
 3. Sporządza plany pracy na rok szkolny.

Sprawy wymagające współdziałania innych organów szkoły z Samorządem powinny być rozpatrywane przy udziale stron zainteresowanych.

ORDYNACJA WYBORCZA

 • 1

W wyborach Przewodniczącego i Prezydium biorą udział wszyscy uczniowie z klas I-VIII.

 • 2

Czynne prawo wyborcze ma każdy uczeń z Prezydium Samorządu.

 • 3

Kandydatury z poszczególnych klas powinny być zgłoszone do Opiekuna Samorządu.

 • 4
 1. 1 Kandydat na Przewodniczącego musi być osobą z co najmniej dobrą oceną z zachowania.

4.2. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się przez wybór w tajnym głosowaniu zwykłą większością głosów

4.3. Przewodniczący Samorządu może być odwołany tylko przez Prezydium Samorządu (wniosek poparty przez co najmniej trzech członków Rady), Rady Pedagogicznej, dyrektora szkoły bądź opiekuna Samorządu

 • 5

 Nad prawidłowym przebiegiem wyboru czuwa opiekun Samorządu

 • 6

Wybory są tajne

 • 7

7.1. Wybór opiekuna Samorządu dokonywany jest w wyborach powszechnych, tajnych

7.2. Kandydatami na opiekuna Samorządu są wszyscy pedagodzy szkoły.

7.3. Odwołanie opiekuna Samorządu może nastąpić w powszechnym tajnym referendum na wniosek Prezydium Samorządu (wniosek poparty przez co najmniej trzech członków), Rady Pedagogicznej, dyrektora szkoły

7.4. Zarówno wybory jak i referendum przygotowuje i organizuje Prezydium Samorządu wyłaniając Komisję Wyborczą reprezentującą wszystkie klasy.

 • 8

8.1 Po glosowaniu Komisja Wyborcza liczy głosy i ogłasza wyniki wyborów najpóźniej 1 dzień od daty wyborów, wywieszając je na tablicy samorządowej oraz przekazując dyrektorowi szkoły.

8.2. Uwagi na temat nieprawidłowego przebiegu wyborów mogą być składane do Komisji Wyborczej w terminie 7 dni po ogłoszeniu wyników.

8.3. Komisja Wyborcza rozpatruje zgłoszone uwagi i w przypadku słuszności skargi może zmienić wynik wyborów lub je unieważnić w terminie do 3 dni od wpłynięcia skargi.

 • 9

9.1 Wszystkie kwestie sporne związane z przebiegiem wyborów , a nie opisane w ordynacji wyborczej rozstrzyga Dyrektor szkoły.

9.2 Jeżeli zostanie stwierdzony fakt nieprzestrzegania ordynacji wyborczej wyniki wyborów unieważnia się i wyznacza się nowy termin wyborów.

9.3 Decyzję o unieważnieniu wyborów podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii opiekuna Samorządu i komisji wyborczej.

Regulamin Koła Wolontariatu

Regulamin Rady Wolontariatu w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Lisięcicach

 Szkolna Rada  Wolontariatu  jest skierowana do uczniów, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.   Jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie bezinteresowną i otwartą na wszystkich,   którzy chcą pomagać innym. 

Regulamin Rady Wolontariatu w szkole

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Wolontariat jest inicjatywą nieodpłatną.
 2. Celem wolontariatu jest bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych,  wykraczające poza więzi rodzinno -koleżeńsko-przyjacielskie.
 3. Radę Wolontariatu wybieramy co roku, na początku roku szkolnego
 4. Pracą wolontariuszy kieruje dyrektor szkoły.
 • 2

Świadczenia

Wolontariusz Szkoły Podstawowej w Lisięcicach dobrowolnie i bezinteresownie pomaga innym w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.  Rada Wolontariatu realizuje swoją działalność poprzez:

 • spotkania, wystawy, gazetki , stronę internetową, itp.,
 • imprezy kulturalno-charytatywne; zbiórka do puszek, zbiórka darów rzeczowych itp.,
 • imprezy rekreacyjno – sportowe, festyny, loterie, aukcje, itp.,
 • udział w kwestach, zbiórkach darów organizowanych przez inne organizacje  za zgodą Dyrektora szkoły pod nadzorem innych nauczycieli, włączanie się na zasadzie wolontariatu w pracę różnego rodzaju placówek opiekuńczych i wychowawczych itp.,
 • pomoc w organizacji imprez szkolnych,
 • pomoc w działaniach szkoły oraz współpracujących z nią organizacji mających na celu promowanie idei aktywności obywatelskiej oraz działalności na rzecz środowiska lokalnego.
 • 3

Obowiązki wolontariusza

Wolontariusz:

 1. a) realizuje cele i przestrzega założeń programowych Szkolnej Rady Wolontariatu,
 2. b) przestrzega zasad zawartych w Regulaminie RW,
 3. c) systematycznie uczestniczy w pracach RW, a także w spotkaniach i warsztatach
  e) jest słowny i wywiązuje się ze swoich obowiązków w sposób rzetelny i uczciwy,
 4. f) szanuje siebie i służy pomocą innym wolontariuszom,
 5. g) z godnością reprezentuje szkołę i dba o jej dobre imię,
 6. h) szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga,
 7. i) dochowuje tajemnicy dotyczącej podopiecznego,
 8. j) działa w zespole i pomaga innym wolontariuszom
 9. k) który podczas zajęć lekcyjnych wykonuje działania na rzecz wolontariatu ma obowiązek uzupełnić braki  w wiedzy spowodowane tą nieobecnością
 10. l) nie zrezygnuje z podjętej pracy bez uprzedniego powiadomienia o tym dyrektora szkoły.
 • 4
  Prawa wolontariusza
  1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
  2. Wolontariusze mogą podejmować działania wolontarystyczne w wymiarze nieutrudniającym  naukę w szkole  i pomoc w domu.
  3. Wolontariusz może liczyć na wsparcie ze strony dyrekcji o raz opiekuna SU lub innych członków RW
  4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia oraz opinii o  wykonanej pracy.
  5. Nie wolno wywierać na wolontariuszach presji moralnej w związku z realizowanym  zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.
  6. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
  7. Wolontariusz przed podjęciem działań wolontarystycznych zostaje poinformowany o zasadach  bezpieczeństwa  i higieny  oraz zostają one zapewnione podczas ich wykonywania.
 • 5

Organizacja

 1. Wolontariuszem może być osoba w wieku od 7-16lat.
 2. Praca wolontariusza odbywa się pod nadzorem dyrektora i opiekuna SU.
 3. Pracą Rady Wolontariatu kieruje koordynator, do zadań którego należy:
 4. a)    planowanie kierunków działań,
 5. b)   koordynowanie, nadzorowanie i monitorowanie pracy wolontariuszy,
 6. c)    wspieranie wolontariuszy w działaniach,
 7. d)   nawiązywanie współpracy z innymi instytucjami i organizacjami,
 8. e)   inspirowanie członków do podejmowania działań,
 9. f)     reprezentowanie RW na zewnątrz,
 10. g)    stały kontakt z Dyrekcją szkoły.
 11. Wolontariusz będzie wykonywał świadczenia podczas zajęć dydaktycznych i poza nimi.
 12. Wolontariusz zostaje odwołany przez dyrektora przypadku rażącego naruszenia regulaminu.

Zasady działania wolontariatu szkolnego

1. Wolontariat szkolny działa na podstawie przepisów prawnych zawartych w art. 85 ust. 6 Ustawy Prawno oświatowe(Dz.U. z 2017r. poz. 59 ze zm.). Samorząd Uczniowski przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Lisięcicach im. Weteranów II Wojny Światowej, w porozumieniu z Dyrektorem szkoły wyłonił spośród swoich członków Radę Wolontariatu.

 1. Wolontariat szkolny rozwija kompetencje społeczne i interpersonalne uczniów, w tym szacunek do drugiego człowieka, uwrażliwia na potrzeby osób potrzebujących, rozwija empatie oraz aktywizuje współpracę z organizacjami pozarządowymi.  Rada Wolontariatu działa na podstawie opracowanego regulaminu.
 2. Do zadań Rady Wolontariatu należą:
 • koordynowanie zadań z zakresu wolontariatu,
 • diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym i lokalny,
 • opiniowanie oferty działań,
 • decydowanie o konkretnych działaniach do realizacji.
 1. Rada Wolontariatu dokonuje diagnozy potrzeb społecznych w środowisku szkolnym lub lokalnym, dostosowuje swoje działania do diagnozy, planuje i organizuje działania wolontariatu.
 2. Działania szkolnego wolontariatu koordynuje wybrany przez uczniów nauczyciel, który przede wszystkim:                                                            
 • nadzoruje pracę wolontariuszy,
 • ustala wspólnie w wolontariuszami zasady i formy współpracy, wyznacza zadania,
 • proponuje działania i ideę wolontariatu w środowisku szkolnym i pozaszkolnym,
 • współpracuje z Samorządem Uczniowskim i jego opiekunem,
 • czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem wolontariatu szkolnego, rozwiązuje problemy,
 • nagradza o motywuje wolontariuszy.
 1. Działania wolontariatu są promowane poprzez informacje na stronach internetowych szkoły, podczas spotkań klasowych, apeli oraz w formie szkolnego festynu i festiwalu. Promocja działań odbywa się również w formie artykułów w gazetce szkolnej, plakatów i stałej gazetki ściennej, zawierającej aktualne informacje na temat działań wolontariatu.
 2. Wolontariat szkolny organizuje spotkania z ciekawymi ludźmi, szczególnie promującymi ideę wolontariatu, działaczami, dzielącymi się swoim doświadczeniem i wiedzą.
Konwencja o Prawach Dziecka - wyciąg

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA

przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.

(Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991 r.)

Konwencja o Prawach Dziecka definiuje dziecko jako istotę ludzką w wieku poniżej osiemnastu lat i deklaruje, że przysługuje mu pełnia praw człowieka. Składa się ona z 54 artykułów, które można podzielić na trzy kategorie ogólne:

- Ochrona – dotyczy zagwarantowania bezpieczeństwa dzieci oraz takich kwestii jak ich krzywdzenie, zaniedbywanie i wykorzystywanie;

- Zaspokojenie potrzeb – dotyczy specyficznych potrzeb dzieci, takich jak wykształcenie i opieka zdrowotna;

- Uczestnictwo   – dotyczy rozwoju zdolności dziecka do podejmowania decyzji i uczestniczenia w życiu społecznym do chwili osiągnięcia pełnoletniości.

 

PAMIĘTAJ: PRAWA CZŁOWIEKA ZACZYNAJĄ SIĘ OD PRAW DZIECKA!

10 Podstawowych praw dziecka

Prawo równości. Muszą być traktowane jednakowo. Nie można dokonywać rozróżnień ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, język, pozycję ekonomiczną, narodowość, religię, poglądy polityczne lub jakiekolwiek inne warunki, które mogą być dyskryminujące.

Prawo do jedzenia i mieszkania. Wszystkie dzieci mają prawo do pożywienia niezbędnego do ich prawidłowego rozwoju i wzrostu oraz do sprawiedliwego mieszkania, w którym mogą mieszkać z rodziną.

Prawa do edukacji. Wszystkie dzieci mają prawo do edukacji, aby rozwijać swoje umiejętności i tworzyć własną przyszłość. Jest to niezbędne dla ich prawidłowego rozwoju psychicznego, emocjonalnego, społecznego i ekonomicznego.

Prawo do zdrowia. Dzieci muszą otrzymać pomoc lekarską i opiekę niezbędną do dbania o ich zdrowie i utrzymywania ich oraz zapobiegania chorobom. Mają prawo do dobrego uzdrowienia, aby mogli wyrosnąć na zdrowych dorosłych.

Prawo do życia. Mają prawo do życia w dobrych warunkach, do zagwarantowania im bezpieczeństwa i przeżycia.

Prawo do wody. Konieczne jest, aby dzieci miały dostęp do bezpiecznej wody, aby zachować odpowiednie warunki zdrowotne i higieniczne.

Prawo do posiadania rodziny. Dzieci muszą dorastać w rodzinie, która da im miłość, zrozumienie i uwagę dla ich prawidłowego rozwoju emocjonalnego i psychicznego. Z kolei rodzice są zobowiązani do zapewnienia swoim dzieciom właściwego bezpieczeństwa, zdrowia i rozwoju na wszystkich polach.

Prawo do ochrony. Dzieci mają prawo do ochrony przed zaniedbaniem, wyzyskiem i przemocą. Nie pracować przed osiągnięciem minimalnego wieku ani wykonywać jakiejkolwiek czynności, która może przeszkadzać w prawidłowym rozwoju.

Prawo do odpoczynku. Dzieci mają prawo do odpoczynku, zabawy i rozrywki, ponieważ jest to dla nich jeden z głównych sposobów uczenia się, stawką jest ich prawidłowy rozwój.

Prawo do obywatelstwa. Po urodzeniu muszą zostać zarejestrowani pod imieniem i nazwiskiem, z obywatelstwem zgodnym z miejscem urodzenia.

CZEŚĆ! Mam na imię GARET jak chcesz się skontaktować z naszą szkołą to dzwoń: