INFO

ul. Szkolna 5,
48-118 Lisięcice

Administrator

ZARZĄDZENIE NR   3/2020

 

DYREKTORA Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Lisięcicach

 z dnia 18 maja 2020 roku

w sprawie wprowadzenia w przedszkolu Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku
z wystąpieniem COVID-19

  

 Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

  • 1.

Wprowadzam w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Lisięcicach  Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19, które stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

  • 2.

Zobowiązuję wszystkich pracowników szkoły do zapoznania się z Procedurami w terminie natychmiastowym od ich wprowadzenia oraz ich przestrzegania i stosowania.

  • 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 maja 2020 roku .

Tadeusz Wojciechowski

Dyrektor Szkoły

 

 

Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie procedur bezpieczeństwa.