Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w okresie stanu epidemii COVID – 19

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO"), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. Weteranów II Wojny Światowej w Lisięcicach, ul. Szkolna 5, 48-118 Lisięcice,           nr tel. 77 485 71 10, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane w Szkole są przetwarzane prawidłowo, można zwrócić się do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych, którym jest pan Andrzej Pawłowicz, adres e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Celem przetwarzania Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w Szkole na podstawie art.6 ust.1 lit. c. RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) w związku z ustawą Prawo oświatowe oraz ustawą o systemie oświaty. W niektórych sytuacjach przetwarzamy również dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody, na podstawie art.6 ust.1 lit. a  
 4. W związku z wprowadzonym na terenie kraju stanem epidemii Pani/Pana/dziecka dane osobowe zawarte w Oświadczeniu będziemy przetwarzać na podstawie art.6 ust.1 lit. d RODO – przetwarzanie z tytułu ochrony żywotnych interesów osób, których dane dotyczą oraz innych osób, a także na podstawie art.9 ust.2 lit. g RODO – przetwarzanie danych zdrowotnych w interesie publicznym,               w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty                        w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 5. Pani/Pana/dziecka dane osobowe mogą być udostępniane organom publicznym na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz zaufanym podmiotom, z którymi Szkoła posiada podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Dane osobowe Pani/Pana dziecka (wizerunek) mogą być przekazywane do odbiorców z państw trzecich, poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach działań Szkoły w serwisie  społecznościowym Facebook.
 7. Pani/Pana/dziecka dane osobowe przechowywane będą przez okres ustalony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Archiwum Państwowe w Opolu. Dane osobowe przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. d oraz art.9 ust.2 lit. g RODO przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w przepisach szczegółowych.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana/dziecka danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu;
 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych pozyskanych na podstawie art.6 ust.1 lit a RODO, przy  czym  jej  wycofanie  nie   ma  wpływu   na   zgodność  z   prawem przetwarzania, którego dokonano  na   jej   podstawie  przed  wycofaniem;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
 • obowiązkowe – w przypadkach wynikających z ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna.
 • dobrowolne -  w przypadkach, w których wyrażono zgodę na przetwarzanie danych.
 1. Przetwarzanie Pani/Pana/dziecka danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.