INFO

ul. Szkolna 5,
48-100 Lisięcice

UWAGA WAŻNA INFORMACJA

Szanowni Rodzice. Z dniem 18 stycznia 2021 roku 

Prosimy dokonywać zakupów wyżywienia przez stronę internetową   https://splisiecice.loca.pl

Podpisaliśmy umowę z inną firmą. Poniże stosowna informacja i adres pomocy do logowania.

 

Bardzo prosimy o zwrot bryloczków obiadowych. Musimy się rozliczyć z firmą.  

 

Szanowni Państwo
Od 18.01.2021r. działa w szkole nowy system kontroli pracy stołówki szkolnej. Osoby, których dzieci korzystają ze stołówki dokonują zamówienia posiłków i płatności za pomocą programu dostępnego pod adresem splisiecice.loca.pl.
Na e-mail Państwa przyszedł link aktywacyjny w celu założenia w stołówce konta dla dzieci. Proszę kliknąć w link, a następnie założyć hasło. Na stronie można deklarować posiłki na każdy dzień, dla każdego dziecka, opłacić koszyk - zadeklarowane posiłki, poprzez firmę Przelewy24.
UWAGA
Na szkolnej stronie internetowej jest dostępna instrukcja postępowania i obsługi konta na stołówce.
Osoby, które posiadają nadpłatę z roku 2020 proszę o kontakt z panią Sawicką przed wpłatą za styczeń.
 
 


Administrator

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Lisięcicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://zslisiecice.com.pl., https://zslisiecice.pl

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.09.25.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.09.30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Treści niedostępne

Mogą występować trudności z dostępem do stron szkolnych, często publikowanych w formie zdjęć lub plakatów. Treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów – nie są wyszczególnione, jako treści którym podmiot publiczny zapewnia dostępność cyfrową w art. 8, ust. 2, pkt 2 w/w Ustawy.

Szkoła nie posiada aplikacji mobilnej.

Dostępność architektoniczna

Do szkoły osoba niepełnosprawna może wejść wejściem głównym, gdzie istnieje podjazd dla wózków inwalidzkich. Zainstalowany domofon na drzwiach łączy się bezpośrednio z sekretariatem szkoły. Osoba z obsługi o kontakcie głosowym lub wideo obsłuży osobę niepełnosprawną. Osoby niepełnosprawne poruszają się po budynku szkoły tylko w holu głównym - nie ma windy na piętra. Naprzeciwko wejścia znajduje się toaleta. Ponad to każda osoba niepełnosprawna może skontaktować się z sekretariatem szkoły telefonicznie, e-maliem lub listownie, przedstawić sprawę i w takim przypadku pracownik szkoły może pomóc jej załatwić sprawę również w jej domu rodzinnym.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak tłumacza języka migowego.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś elementu strony. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 2010-10-22.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

48-118 Lisięcice, ul. Szkolna 5
Tel.: +48 77 485 71 10 
Faks: +48 77 485 71 82
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona internetowa: zslisiecice.com.pl

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor szkoły Tadeusz Wojciechowski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub koordynato do spraw dostępności wicedyrektor Lucyna Leżańska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 485 71 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.